Regisztráció - Webiroda
Arany a Kemény Értékálló Valuta Beteg Gyermekek Támogatása

A GREN Lakásprogram előregisztrációs időszaka elindult .

Részleteket   az ingyenes regisztráció után van lehetősége megtekinteni  a webirodában

AZ ELŐREGISZTRÁCIÓ VÉGET ÉR


nap
: :
Regisztráció
Kérjük, válaszolj a feltett három kérdésre. Jegyezd meg a válaszokat (pontosan, a kis és nagy betűk, szóközök is számítanak), később ezzekkel fogod tudni igazolni elektronikusan személyazonosságodat!

Mi a kedvenc színed?

Melyik a kedvenc állatod?

Melyik évben születtél?Wood General Kft.  Adatvédelmi Szabályzata

 

Az ingyenesen regisztrálni szándékozó   magán vagy jogi személy  tudomásul veszi, hogy az adatlap kitöltésével aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Wood General Kft ., valamint a hozzá tartozó cégcsoport cégei, és az értékesítésre kijelölt vállalkozások egyéb marketing akcióiról értesíthesse, igénylő adatait azoknak átadhassa, kifejezetten a minőségi ügyfélszolgálat céljából. A Wood General Kft kijelenti, hogy a rendelkezésére álló adatokat harmadik félnek tovább nem adhathatja, illetve azt csak igénylő írásos belelegyezése esetén teheti azt meg.

 

Wood General Kft. Adatvédelmi tájékoztató .

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmazza az adatkezelés általános szabálya- it, azaz hogy a Társaság milyen módon gyűjtheti az Ön személyes adatait; milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet, hogyan használhatja fel és továbbíthatja azokat, mit tesz a személyes adatok és az Ön jogainak védelme érdekében, valamint hogy Ön hogyan veheti fel a Társasággal a kapcsolatot az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban.„Társaság”: Adatvédelmi rendelkezések hatálya:  www.realestate-golden.com  (továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (továbbiakban: Látogatók) személyes adataira terjed ki.
 
Hogyan gyűjtheti és szerezheti meg a Társaság az Ön személyes adatait ?
A Társaság az alábbi módokon gyűjtheti és szerezheti meg az Ön személyes adatait:
•    weboldalon történő regisztráció,
•    telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétel, vagy
•    egyéb online űrlapok kitöltése által (például hírlevél feliratkozás).
Amikor bejelentkezik a Weboldalon, használhatunk „cookie”-kat más néven „sütiket” vagy egyéb hasonló eljárásokat, amelyek meghatározott információkat gyűjtenek a Weboldal használatával kapcsolatosan, amikor Ön belép, megtekinti és böngészi a Weboldalt. A „süti” egy adatfájl, amelyet a számítógépre vagy weboldalak felkeresésére használt mobil eszközre helyeznek el. A „sütik” több célból kerülhetnek alkalmazásra, ideértve a felhasználó érdeklődési körének és a meglátogatott weboldalak felmérését. A böngészője beállításainál letilthatja a „sütik” fogadását (a böngészője „Be- állítások” vagy „Internetes beállítások” menüpontjában). Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Weboldal néhány funkciója nem működik tökéletesen, ha Ön letiltja a „sütik” fogadását. Ezen „sü- tik” nem az Ön személyes adatait gyűjtik.

Az adatgyűjtés előtt a Társaság minden esetben felhívja a Látogató figyelmét az adatgyűjtés tényére. A személyes adatait kizárólag az adatgyűjtésre vonatkozó tájékoztató Látogató általi megismerése és elfogadása után gyűjtheti a Társaság. A Látogató részéről az adatok megadása ennek következtében valamennyi esetben önkéntes, a Látogató nem kötelezhető a személyes adatainak a megadására, azonban tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a személyes adatait nem adja meg, meghatározott felhasználói felületek nem nyílnak meg a számára.
A Látogató jogosult a személyes adatainak, ezzel egy időben a regisztrációjának törlését kérni a Tár-saságtól.
Milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet a Társaság?
A Weboldal begyűjtheti az Ön elérhetőségére vonatkozó adatokat, mint vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, születési dátum és telefonszám. A személyazonosság igazolására kérhetjük a sze- mélyét és lakcímét igazoló dokumentumok, továbbá az adókártya számát és szkennelt másolatát.
Ön a regisztráció alkalmával megerősíti hozzájárulását ahhoz, hogy a Társaság az Ön személyi, lakcím és adóalanyiságot igazoló dokumentumairól másolatot kérjen be és azokat tárolja. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles másolatokat küldeni a fenti dokumentumokról, viszont ebben az esetben Ön nem jogosult jutaléka kiutalására vagy átutalására más tag számára.
A kérdéseivel és észrevételeivel összefüggésben önkéntesen is megadhat Önre vonatkozó személyes adatokat. Ugyanakkor javasoljuk, hogy csak azon személyes adatait adja meg, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy kielégítő választ tudjunk adni az Ön megkeresésére.
A Társaság nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Társaság tudomást szerez arról, hogy valamely Látogató az adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Látogató regisztrációját törölni.
Erre tekintettel tehát nyomatékosan kérjük, hogy ne adjon meg semmilyen adatot faji vagy etnikai hovatartozására, politikai nézetére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozólag.
Mi a személyes adatok kezelésének a célja?
Az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy
•    válaszoljunk az Ön észrevételeire és kérdéseire
•    fejlesszük a Weboldalt, ideértve annak felhasználó baráttá tételét és
•    feltárjuk a szervereinkkel kapcsolatos esetleges problémákat.

Hogyan továbbíthatja a Társaság a személyes adatokat ?
Társaság nem adja el, nem adja bérbe és nem kereskedik az Ön személyes adataival. A Társaság az Ön személyes adatait kizárólag a következőknek továbbíthatja:
•    A Társaságon belüli személyek, akikkel szükséges vagy célszerű a személyes adatok közlése a munkavégzés érdekében;
•    A Társaság külső szolgáltatói, mint a bankszámlát és bankkártyát szolgáltató cégek (ezen harmadik személyek nem jogosultak az Ön személyes adatait saját céljaikra felhasználni); és
•    Kormányzati szervek és egyéb harmadik személyek, ha a saját vagy mások jogvédelme, tulajdonának védelme, vagy saját biztonsága érdekében a jogszabály ezt kötelezővé teszi.
Milyen módon gondoskodik a Társaság a személyes adatok biztonságáról?
Megfelelő technikai és szervezeti garanciákat biztosítunk, amelyek annak érdekében kerültek kialakításra, hogy megvédjék az Ön személyes adatait a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisítéstől, sérüléstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól, módosítástól, törléstől vagy egyéb felhasználástól.

A Társaság továbbá szigorú belső adatkezelési szabályzata alapján biztosítja, hogy jogosulatlanul illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz. A Társaság belső adatkezelési szabályzata alapján a személyes adatokat kizárólag az adatok megismerésére jogosultsággal rendelkező személyek jogosultak.
Mennyi ideig kezeli a Társaság az Ön személyes adatait?
Amennyiben a törvény másképp nem rendeli, a személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azokra a begyűjtés céljából szükség van.
 Egyéb weboldalra mutató hivatkozás
A Weboldalon olyan harmadik személyek által működtetett weboldalakra mutató linkek lehetnek, amelyek adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata eltérhet a miénktől. Nem tartozunk felelősséggel e harmadik személyek által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatért. Javasoljuk, hogy mie- lőtt böngészni kezdené harmadik személyek weboldalát vagy mielőtt bármely személyes adatát vagy egyéb információt megad további weboldalon, olvassa el azon weboldal adatvédelmi szabályzatát is.
A Látogató jogai és kötelezettségei
A Látogató jogosult kérni személyes adatai módosítását, helyesbítését, illetve törlését. A látogató bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintet látogatóval kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. A Társaság a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással  érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.
Web iroda Adatkezelési Szabályzat
www.realestate-golden.com
A Web iroda adatainak kezelője (Adatkezelő) a Wood General Kft.., 2724 újlengyel Petőfi Sándor utca 48 . Képviseli Herceg Roland ( adatkezelő)
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-77743/2014.
Web iroda alatt a Realestate-golden.com weboldalon elérhető adatokat különböző felületeken kezelő rendszerek összességét értjük, amelybe beleértendő (nem kizárólagosan):
•    A Realestate-golden.com  weboldal és a hozzá tartozó háttérrendszer
•    A Realestate-golden.com  weboldalon belépés után elérhető funkciók
•    A Realestate-golden.com   Facebook megjelenései
Adatkezelő e-mail elérhetősége: info@butorgyarto.hu , grennetwork@realestate-golden.com , grenugyfelszolgalat@realestate-golden.com , grenlakasprogram@realestate-golden.com
Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik a regisztrált Felhasználók esetében.
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
1.    A Web iroda használata során a látogatók regisztrálnak, és az  általuk  felvitt adatok, többek között: név  , telefonszám ,  e-mail cím, lakcím ,  számlázási cím , levelezési cím , személy igazolvány .
2.    .Felhasználói aktivitás naplózása
3.    A fizetési folyamathoz kapcsolódó adatok, mint (nem kizárólag): számlázási adatok, befizetések adatai.
Az adatkezelés célja:
Az üzleti partnerek beazonosítása egy belső számviteli programban , ahol strukturálisan nyílván tartható az aktivitásuk  , és pontosan számfejthető a jutalékuk .
Az adatkezelés időtartama:
A Felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a Felhasználó használója a web irodának, a Felhasználó önkéntes döntése alapján a törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül anonimizáljuk a felvitt adatokat a Webiroda használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok mindaddig a törzs adatbázisában maradnak ,amíg az üzleti partnerrel a cég szerződéses jogviszonyban áll , de legfeljebb addig ,amíg az üzleti partner nem törli az adatait a belső webirdából .  A törlés észlelése után a cég maximum 15 napon belül írásban felmondja a tag kérésére a megbízási szerződést ,majd végleg törlésre kerülnek az adatok a cég törzsadatbázisából .
A Web iroda a Felhasználási feltételekben meghatározott feltételek alapján átmenetileg korlátozhatja a Felhasználó tevékenységét a Web irodában. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.
A személyes adatok törlése:
A Felhasználó tudja törölni személyes adatait a profiljába belépve a „Profil törlése” gombra kattintva. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.
A Felhasználó a törlési igényt e-mailben az grenugyfelszolgalat@realestate-golden.com    címre is eljuttathatja. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.
Adatfeldolgozás megnevezése:
Adatfeldolgozás szolgáltatáshasználat elősegítése céljából.
Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat Magyarország területén, a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. szervertermében (helye: Budapest, 1136, Visegrádi utca 80/A. I. emelet 8140-es kapucsengő, (H-P 9:00 - 14:00) )telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tároljuk. Bankkártya adatokat nem tárolunk. Rendelkezésre állás     99.9 %
A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az grenugyfelszolgalat@realestate-golden.com   címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A Felhasználók kérhetik adataik törlését, „A személyes adatok törlése” pont alatt meghatározottak szerint.
Jogérvényesítési lehetőségek:
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az grenugyfelszolgalat@realestate-golden.com    e-mail címen.
Az üzemeltető fenntartja a jogot az adatkezelési feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes értesítése mellett.
 
Realestate-golden.comFelhasználási Feltételek
A Web iroda üzemeltetője a Wood General Kft. Wood General Kft.., 2724 újlengyel Petőfi Sándor utca 48 . Képviseli Herceg Roland ( adatkezelő)
Web iroda alatt a Realestate-golden.com weboldalon elérhető adatokat különböző felületeken kezelő rendszerek összességét értjük, amelybe beleértendő (nem kizárólagosan):
•    A Realestate-golden.com weboldal és a hozzá tartozó háttérrendszer
•    A Realestate-golden.com weboldalon belépés után elérhető funkciók
•    A Realestate-golden.com Facebook megjelenései
Üzemeltető e-mail elérhetősége: info@butorgyarto.hu , grennetwork@realestate-golden.com , grenugyfelszolgalat@realestate-golden.com,  grenlakasprogram@realestate-golden.com

A Web iroda regisztrált Felhasználói:
A regisztrált felhasználóvá válás feltétele a jelen Felhasználási feltételek elfogadása. A Web iroda felhasználása a Felhasználási feltételek elfogadását is jelenti. A regisztrált Felhasználók a szolgáltatást csak saját nevükben vehetik igénybe. A Felhasználóknak valós adatokat kell megadniuk a regisztráció és a felhasználás folyamán. Felhasználók gazdasági tevékenységüket mint gazdálkodó szervezetek végzik.
A Web iroda célja:
A felhasználó részére történő információ , hírlevél  és szakmai anyagokat tartalmazó dokumentumok hozzáférési lehetősége , a hálózati munka megfelelő koordinálási helye  .
A Felhasználók profil adatai:
A Web irodát a felhasználók  regisztráció után használhatják. Egy regisztrált felhasználó a profil oldalán az általa megadott adatokat, információkat találhatja, módosíthatja, törölheti. A felhasználók  a profil oldalukat a regisztráció után a Realestate-golden.com oldalra belépést követően a „Profil” menüpont alatt érhetik el.
Regisztrált üzleti partner , cégek funkciói:
A regisztrált partner vagy cég belépés után kezelheti adatait, üzeneteit. Ilyen funkció (nem kizárólagosan): Adatmódosítás (alapadatok kezelése), Fénykép módosítás, Értesítési beállítások, Profil megtekintése, törlése.
A feltöltött adatokért való felelősség:
A Szolgáltató és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Web irodaon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által feltöltött adatokon módosítson, amennyiben azok nem felelnek meg a Felhasználási feltételekben leírtaknak.
A feltöltött fényképekkel kapcsolatos felelősség:
A feltöltött fényképekre az egyéb adatokkal kapcsolatos feltételek mellett az alábbiak is vonatkoznak:
•    a felhasználó a feltöltéssel nyilatkozik, hogy a képeket ő készítette, vagy legalábbis joga van feltölteni az oldalra.
•    ha jogsértő (vagy Felhasználókat sértő, pl pornográf) tartalom kerül fel a Realestate-golden.comoldalra, vagy bejelentés érkezik ezzel kapcsolatban, akkor az Üzemeltetőnek joga van akár egyeztetés nélkül is eltávolítani a kérdéses fényképet
•    az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a felkerült képek jogtisztaságáért. Minden felelősség a feltöltő Felhasználót terheli.
•    az Üzemeltetőnek joga van a felkerült képeket az oldallal kapcsolatos kommunikáció során felhasználni. Ezzel kapcsolatban egyeztetési kötelezettsége nincs, fizetnie nem kell érte.
A Felhasználók által küldött üzenetek:
A Felhasználó a Web iroda használata során köteles tartózkodni minden olyan üzenet küldésétől, amely sértheti mások személyiségi jogait. Minden Felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedni. Ezen feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a Felhasználókat, akik a fenti feltételeket megsértették.
Károkért való felelősség:
A Felhasználó a Web irodat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó a Web iroda használatával és jelen Felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy az Üzemeltetőt kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó Web iroda használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.
A Web irodához kapcsolódó jogok:
A Felhasználó elismeri, hogy az Üzemeltető tulajdona minden olyan jog, amely a realestate-golden.com  Web iroda fogalmakhoz, logókhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődik. A Felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket mint sajátja nem használhatja.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes értesítése mellett.
Felhasználói profil törlése:
A Felhasználónak lehetősége van törölni a felhasználói profilját úgy, hogy belép a profiljába a felhasználónevének és jelszavának megadásával, és a „Profil törlése” gombra kattint. Ekkor az összes addig általa felvitt adat véglegesen törlődik, azok a későbbiekben nem állíthatóak helyre.
Általános Szerződési Feltételek változása
A Wood General Kft.  fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Felhasználó felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a Wood General Kft.  web iroda  használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.


Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.Regisztrációmmal elfogadom a feltételeket


A Captcha kód beírásakor egy játék alapú Captcha kóddal folytatódik az ellenőrzési folyamat . A felugró négyzet alapú panelban kattintson a START gombra és elindul a játék. Ha túl nehéz a játék ,akkor az óramutató járásával megegyező irányba mutató nyílra kattintson a jobb alsó sarokban a kérdőjel mellett , és máris jön egy új játék . Ha a játékot sikeresen elvégezte, a Continue gombra kattintva továbblép, és a regisztrációját a rendszer elfogadja .

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

GREN Lakásprogram

Lakáshoz jutás akár önerő nélkül ,hitelkiváltás  adósságrendezés  tartós bérlet  regisztrált tagjainknak.

Tovább

GREN LTP Program

20.000 ft megtartáshoz , és 30 % állami támogatáshoz juthat havonta  minden regisztrált tag  !

Tovább

GREN Arany Program

Havonta akár 2 g befektetési arany jóváírása , és akár havi 5 % hozam elérése a regisztrált tagoknak .

Tovább

GREN Előregisztrációs előny

A kedvezményes időszak alatt 3 millió Ft autótámogatást ,vagy 3 millió Ft ingatlan cél elérésének a lehetősége .

Tovább

GREN Beköltözés 30% -tól

A feltételek teljesülése esetén ,30 % önerő befizetésétől , kezes és jövedelem vizsgálat nélkül az ingatlan birtokba vehető.

Tovább

SAFE 77 Költözz Most

Fektessen ingatlanba  ,és részesüljön a bérbeadás hasznaiból ,és szerződésben rögzített ingatlan hozamból.

Tovább

GREN Ingatlan Bérbeadás

Ingatlan bérbadásból származó jövedelem a feltételek teljesülésekor  , a Wood General Kft céges ingatlan portfóliójában  1/2 arányban  . 

Tovább

GREN Adósság rendezés

A GREN program keretében a lakás cél magvalósítása kiváltható a háztartások adósság állományának  a rendezésére is .

Tovább

Gren Autóprogram

A GREN program egyedi autó finanszírozási programot indít ,mely használt autó vásárlásához is igénybe vehető .

Tovább

GREN Letéti Számla

A regisztrált tag lakás alap számlája ügyvédi letéti számlán gyűlik, mely kiemelt védelmet és OBA garanciát nyújt a céggel szemben történt bármely esemény bekövetkezésére.

Tovább

Gren Támogatások Jutalékextrák

A GREN program egyedül álló módon akár 50 ezer Ft támogatást nyújt  cége vagy egyéni vállalkozása havi járulékainak befizetéséhez, és további 8 extra  támogatást kínál .

Tovább

GREN Hitel kiváltás

A Gren program keretében lehetőség van  milliós összegek felhalmozására ,mely új megállapodást ,és jelentős engedményeket eredményezhet bankjánál .

Tovább